Participatie, cultuur en mobiliteit

Twee vergaderingen en drie delen op één avond, de raadsvergadering van 3 februari.

Wethouder Helga Witjes was als kersverse gedeputeerde aanwezig voor een officieel afscheid. Ze gaf daarbij nog maar eens aan hoe belangrijk samenwerken met de inwoners zou moeten zijn. Later zou blijken hoe sterk zelfs de eigen VVD- fractie daarmee in kan stemmen.

We verwelkomden ook twee nieuwe raadsleden en een nieuwe wethouder. Veel succes!

Belangrijkste motie vreemd was met D66 mee ingediend door PvdA, SP, B06 en GroenLinks. Het is helaas noodzakelijk om steeds opnieuw duidelijk te maken dat de grens van tenminste 50% betaalbare woningen in alle nieuwe plannen voor ons echt een harde grens is. Opnieuw is een plan in procedure waar dit percentage bij lange na niet gehaald zal worden, slechts 27%, krap de helft van het gestelde doel. De motie is unaniem aangenomen, al beloofde de stemverklaring van VVD nog niet dat woningzoekenden de vlag al kunnen hijsen. D66 blijft scherp op dit dossier en zal blijven strijden voor betaalbare koop- en huurwoningen.

Lingewaard.NU voelt vlak voor de verkiezingen urgentie opkomen voor ouderen door het zenden van een “signaal” naar Den Haag over de ontkoppeling AOW van de extra 7,5%verhoging wettelijk minimumloon en uitkeringen. Klinkt sympathiek, maar dit is gewoon geen gemeentelijke taak. Daarnaast passeerde nog een motie vreemd over de jeugdzorg en de aanhoudende zorg hierbij over de betaalbaarheid hiervan. D66 steunde die van harte, zeker ook omdat al eerder de gemeente Lingewaard instemde met de resolutie die door 100% (!) van de gemeenten gesteund werd op het ingelaste VNG-congres op 13 januari jongstleden. 

Twee jaar geleden maakte een initiatiefvoorstel van het D66 Lingewaard het mogelijk voor inwoners om met 50 handtekeningen een voorstel of idee op de agenda van de raad te plaatsen. Echt luisteren en in gesprek dus met onze inwoners door inwoneragendering.

“Angeren Aantrekkelijk” kwam zo op de agenda, een fantastisch plan om het dorp een fraaiere entree te geven en vooral meer groen. Het plan was goed doordacht en uitgewerkt en kreeg unaniem steun. Complimenten voor Angeren!

Cultuur is wat ons Lingewaard maakt en ons verbindt. Cultuur is van nature iets van “bottum up”, maar zeker ook van “top down”. Het aanbod voor onze gemeente – kunst, toneel, muziek – moet in alle opzichten gevarieerd zijn. Zowel materieel als immaterieel erfgoed dient uitgedragen en gekoesterd en uiteraard voor onze inwoners over de volle breedte helder en overzichtelijk aangedragen, onder een betrouwbare regie.  D66 bracht samen met LBL en CDA twee voorstellen in om de Cultuurnota duidelijker en concreter te maken, waaronder een voorstel om naar voorbeeld van het Sportakkoord te komen tot een Cultuurakkoord (na 2024). Beide voorstellen werden aangenomen. 

Bij de mobiliteitsvisie lag een stapel aan moties en amendementen. De plannen om de dijken zo aan te passen dat ze veiliger worden voor fietser en voetganger haalde een meerderheid. De motie van D66 om niet langer blind te varen op de komst van de A15 door ons gebied heeft het niet gehaald. Terwijl duidelijk vooraf is gesteld dat op dit moment alle uitwerkingen van de gemeentelijke organisatie uitgaan van de A15, plan B is dus geen optie.

In diverse gesprekken die de fractie van D66 Lingewaard voerde met inwoners werd geuit dat voorstellen van wijk- en dorpsraden onvoldoende terugkomen in de plannen van de gemeente. Ons amendement om dit vanaf nu in plannen duidelijk aan te geven – en dus ook waarom niet en hierin transparant te zijn- heeft het niet gehaald. De verschillende partijen in de raad hebben het hoogste woord als het gaat om participatie, maar kennelijk blijft het nodig voor D66 om hier keer op keer ook echt werk van te maken. 

Geef de horeca meer ruimte voor terrassen in Lingewaard

D66 Lingewaard pleit voor meer ruimte voor terrassen bij de heropening van de horeca. Zo kunnen mensen in Lingewaard op verantwoorde afstand eten en drinken bij het café of het restaurant en krijgen ondernemers de mogelijkheid weer te ondernemen. 

Ondernemers en medewerkers uit alle sectoren zijn zwaar getroffen door de corona-crisis. Ook voor horecaondernemers zijn de kosten door de gedwongen sluiting hoog. De eerste horeca gelegenheid in Lingewaard heeft recentelijk al zijn deuren gesloten (Wapen van Bemmel). 

Een sterke Horeca sector is belangrijk voor Lingewaard, voor vertier van haar inwoners én voor de ambities die er liggen op het gebied van toerisme. Er moet voorkomen worden dat nog meer ondernemers in deze periode omvallen.

Vanaf 1 juni kunnen Horeca zaken in Lingewaard in beperkte mate weer open. De functie van het terras vervult de belangrijkste rol daarin. Veel horeca zaken zijn daar, binnen de bestaande regels, niet op voorbereid. 

Vandaar dat D66 Lingewaard de volgende vragen heeft gesteld: 

  1. Is het college bereid om (tijdelijk) extra ontheffingen voor terrasruimte te verlenen zodat horecaondernemers een ruimer terras, in lijn met de voorschriften van het RIVM, kunnen opstellen?
  2. Is het college bereid om hier creatief mee om te gaan en delen van de openbare ruimte, tijdelijk, te bestemmen tot terrasruimte? 
  3. Is het college bereid om buitenbars tijdelijk toe te staan, als dat beter past binnen de richtlijnen van de RIVM? 
  4. Wanneer er meer ruimtegebruik kan worden toegestaan is het college dan bereid dit te doen zonder dat er daarvoor extra kosten in rekening gebracht worden? 
  5. Is het mogelijk om mengvormen tijdelijk toe te staan? Tijdelijke versoepeling binnen horeca categorieën zou een oplossing kunnen zijn om extra omzet te generen, net zoals nu gebeurt rondom afhalen en bezorgen. 
  6. Is het college bereid om hierover in gesprek te gaan met de ondernemers en om deze ontheffingen met spoed toe te kennen, zodat ze ook in effect kunnen zijn vanaf 1 juni? 

Feiten, onderzoek en leren

In 2010, vlak voor de verkiezingen, kocht de gemeente Lingewaard een stuk grond in Angeren voor 2,5 miljoen. Een hoop geld, zeker als later blijkt dat deze grond eigenlijk helemaal niet bruikbaar is voor woningbouw en een sportpark. Aan de aankoop ging geen haalbaarheidsanalyse vooraf, en eveneens ontbreekt een taxatierapport (Rekenkamerrapport Grondbeleid 2011).

De Gelderlander schreef al eerder een uitgebreide analyse over de feiten van deze toch wel erg dubieuze aankoop. En onlangs deed Omroep Gelderland dit nog eens na een uitgebreid WOB- verzoek. Helder is dat er veel is misgegaan. Een burgemeester die zelfstandig een aankoop van grond regelde, een college dat zich buitenspel plaatste en een raad (waar D66 in die tijd geen deel van uitmaakte) die niet bovenop de feiten zat. Hulde aan de journalisten voor het verzamelen van info en feiten. Een pleidooi voor handhaving van de zo belangrijke controlerende taak van onderzoeksjournalistiek.

SP en B06 deden hierover een debatverzoek. Een terechte vraag met steun van D66 en de gehele raad. Gekoppeld aan het debat was een motie voor het uitvoeren van een raadsenquete. De feiten moeten immers boven tafel! Maar…. die feiten hebben we toch al via de eerder genoemde publicaties? 

Voor D66 gaat een raadsenquete in dit geval te ver. Zo’n enquete kost veel (ambtelijke) tijd en nog veel meer geld, het gaat om tonnen. Geld dat wij liever besteden aan urgente en zinnige zaken voor de nabije toekomst. Voor D66 is het voldoende om op basis van de nu bekende feiten te stellen dat er uit die tijd een beroerde erfenis op ons af is gekomen. We hebben bovendien sedert 2013 veel zaken op orde proberen te stellen met nieuw beleid en procedures. Daarom heeft D66 samen met PvdA een motie in stemming gebracht voor een verzoek aan de Rekenkamer om te komen met een onderzoek naar de borging van dat beleid. Hebben we nu onze zaken op orde? Hebben we voldoende geleerd en georganiseerd om herhaling van dit debacle te voorkomen? Niets “in de doofpot” of proberen recht te praten wat krom is, maar gewoon de feiten benoemen en leren van fouten.

Daarnaast bevatte de motie een oproep aan het college om te komen met een voorstel tot een actiever grondbeleid waardoor wij als raad beter en meer kunnen sturen op onze grondtransacties en de woningbouw. Gelet op de grote woningnood voor met name starters en mensen die het moeten hebben van de middenhuur, een belangrijk instrument.

Samen met ons kon de bijna de hele raad zich vinden in deze motie. Alleen SP en B06 bleven volharden in het besteden van veel tijd en geld aan een onderzoek met op voorhand vastgestelde uitkomst.

Aloysiuslocatie

In het centrum van Huissen gaat de komende jaren veel veranderen. Door de sloop en nieuwbouw op de Aloysiuslocatie ontstaat een nieuw stuk van de binnenstad. Er liggen kansen om hier een bijzonder fraai stuk Huissen van te maken.

Het beeldregieplan dat de raad heeft vastgesteld laat een inpassing zien die past bij het karakter en historie van Huissen. 

Ook het Raadhuisplein wordt in de plannen meegenomen. D66 heeft al in 2017 samen met LBL en CDA een motie ingediend met het verzoek dit plein een groen en open karakter te geven waarbij we het liefst geen auto’s meer zien op straatniveau. Beter laten we de auto’s verdwijnen onder de nieuwbouw in een garage. Een dure oplossing, maar wel een die voor lange tijd kan bijdragen aan een mooi, groen en leefbaar Huissen. Meer groen geeft het centrum immers niet alleen meer uitstraling, maar draagt ook bij aan de vermindering van de klimaatstress bij bebouwing. Groen geeft tussen de 2 en 5 graden verkoeling door schaduw, iets waar we met de warmere zomers alleen maar meer behoefte aan zullen hebben.

Uiteraard moeten we samen met de winkeliers kijken naar creatieve ideeën om te zorgen dat het winkelende publiek Huissen graag en vaak bezoekt. D66 wil volop in gesprek met ondernemers en college om hierover mee te denken, zeker ook als het gaat om het plaatsen van mooie parkeerplekken voor fietsen.