Participatie, cultuur en mobiliteit

Twee vergaderingen en drie delen op één avond, de raadsvergadering van 3 februari.

Wethouder Helga Witjes was als kersverse gedeputeerde aanwezig voor een officieel afscheid. Ze gaf daarbij nog maar eens aan hoe belangrijk samenwerken met de inwoners zou moeten zijn. Later zou blijken hoe sterk zelfs de eigen VVD- fractie daarmee in kan stemmen.

We verwelkomden ook twee nieuwe raadsleden en een nieuwe wethouder. Veel succes!

Belangrijkste motie vreemd was met D66 mee ingediend door PvdA, SP, B06 en GroenLinks. Het is helaas noodzakelijk om steeds opnieuw duidelijk te maken dat de grens van tenminste 50% betaalbare woningen in alle nieuwe plannen voor ons echt een harde grens is. Opnieuw is een plan in procedure waar dit percentage bij lange na niet gehaald zal worden, slechts 27%, krap de helft van het gestelde doel. De motie is unaniem aangenomen, al beloofde de stemverklaring van VVD nog niet dat woningzoekenden de vlag al kunnen hijsen. D66 blijft scherp op dit dossier en zal blijven strijden voor betaalbare koop- en huurwoningen.

Lingewaard.NU voelt vlak voor de verkiezingen urgentie opkomen voor ouderen door het zenden van een “signaal” naar Den Haag over de ontkoppeling AOW van de extra 7,5%verhoging wettelijk minimumloon en uitkeringen. Klinkt sympathiek, maar dit is gewoon geen gemeentelijke taak. Daarnaast passeerde nog een motie vreemd over de jeugdzorg en de aanhoudende zorg hierbij over de betaalbaarheid hiervan. D66 steunde die van harte, zeker ook omdat al eerder de gemeente Lingewaard instemde met de resolutie die door 100% (!) van de gemeenten gesteund werd op het ingelaste VNG-congres op 13 januari jongstleden. 

Twee jaar geleden maakte een initiatiefvoorstel van het D66 Lingewaard het mogelijk voor inwoners om met 50 handtekeningen een voorstel of idee op de agenda van de raad te plaatsen. Echt luisteren en in gesprek dus met onze inwoners door inwoneragendering.

“Angeren Aantrekkelijk” kwam zo op de agenda, een fantastisch plan om het dorp een fraaiere entree te geven en vooral meer groen. Het plan was goed doordacht en uitgewerkt en kreeg unaniem steun. Complimenten voor Angeren!

Cultuur is wat ons Lingewaard maakt en ons verbindt. Cultuur is van nature iets van “bottum up”, maar zeker ook van “top down”. Het aanbod voor onze gemeente – kunst, toneel, muziek – moet in alle opzichten gevarieerd zijn. Zowel materieel als immaterieel erfgoed dient uitgedragen en gekoesterd en uiteraard voor onze inwoners over de volle breedte helder en overzichtelijk aangedragen, onder een betrouwbare regie.  D66 bracht samen met LBL en CDA twee voorstellen in om de Cultuurnota duidelijker en concreter te maken, waaronder een voorstel om naar voorbeeld van het Sportakkoord te komen tot een Cultuurakkoord (na 2024). Beide voorstellen werden aangenomen. 

Bij de mobiliteitsvisie lag een stapel aan moties en amendementen. De plannen om de dijken zo aan te passen dat ze veiliger worden voor fietser en voetganger haalde een meerderheid. De motie van D66 om niet langer blind te varen op de komst van de A15 door ons gebied heeft het niet gehaald. Terwijl duidelijk vooraf is gesteld dat op dit moment alle uitwerkingen van de gemeentelijke organisatie uitgaan van de A15, plan B is dus geen optie.

In diverse gesprekken die de fractie van D66 Lingewaard voerde met inwoners werd geuit dat voorstellen van wijk- en dorpsraden onvoldoende terugkomen in de plannen van de gemeente. Ons amendement om dit vanaf nu in plannen duidelijk aan te geven – en dus ook waarom niet en hierin transparant te zijn- heeft het niet gehaald. De verschillende partijen in de raad hebben het hoogste woord als het gaat om participatie, maar kennelijk blijft het nodig voor D66 om hier keer op keer ook echt werk van te maken. 

Doelen zijn zilver, zwijgen over kosten is goud


Het huidige afvalbeleid heeft als titel: gaan voor grondstoffen. We kunnen stellen dat we een hele stap hebben gemaakt. De hoeveelheid restafval is in Lingewaard dicht in de buurt van de landelijke doelstellingen voor 2020. Met de juiste vervolgstappen komen we zeker onder de 100 kg per jaar. Een verdiend compliment dus aan de inwoners van Lingewaard!

We zijn zover met de doelen uit afvalbeleid dat we nu al spreken over het Grondstoffenplan. Zo maken we stappen op weg naar de circulaire economie. D66 is bijzonder gelukkig met de keuze voor een plan door en met de inwoners. Door samen met de inwoners te spreken over de mogelijkheden en kansen gaan we de volgende doelen halen!

Om te weten voor welke uitdaging we nu echt staan is het nodig dat er inzicht is in de huidige stand van  zaken. Hoeveel papier zit er nog in het restafval? Hoeveel verpakkingen eindigen in de bak en niet in een zak? Welke regels en doelen worden ons landelijk opgelegd? Wethouder Theo Janssen heeft de raad toegezegd samen met ons op te trekken en de raad op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

D66 vindt echter dat we niet hoeven te wachten met voor de hand liggende maatregelen en oplossingen. Daarom dienden we een motie in voor het plaatsen van PMD-containers in de kernen. Als je even geen plek meer hebt voor de zakken, of je hebt bijvoorbeeld huisdieren die ze open trekken, kan je de zak zelf wegbrengen zoals we dat nu ook al doen met bijvoorbeeld glas. De meerderheid van de raad vind het echter te vroeg voor een dergelijke maatregel. D66 vindt echter dat een dergelijke stap juist gericht is op service  en op materialen die we kunnen recyclen.

De debat had echter nog een verrassende wending. Al tijdens de info-ronden en de Politieke Avond, wees D66 de raad op onjuiste feiten in het beleid. In het beleid wordt gesteld dat het scheiden van afval naar grondstoffen niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor de portemonnee. De afvalmarkt is echter in beweging. Het afgelopen jaar werd het verbranden van restafval fors duurder door de verbrandingsbelasting en dat zal de komende jaren naar verwachting alleen maar oplopen. Minder restafval is dus goedkoper, zo lijkt het. Maar helaas is de verwerking van grondstoffen ook fors duurder aan het worden. Daar komt nog bij dat de inkomsten teruglopen. Zo loopt de vergoeding van de producenten voor verwerking van PMD flink terug en levert oud papier steeds minder op. Oud textiel wordt steeds minder waard door de teruglopende kwaliteit, enz. Geen redenen om alles maar op een hoop te gooien, de milieuwinst is groot.

Wel een hele goede reden om als politiek te staan voor het complete verhaal naar onze inwoners. Ja, wij zetten in op minder restafval en meer gescheiden grondstoffen. Ja, daarvoor vragen wij een afvalstoffenheffing die mogelijk wat zal gaan stijgen.

Wethouder Janssen kon tijdens de PA niet veel anders dan toegeven dat D66 een terecht punt maakte van deze ongemakkelijke waarheid. Conclusie tijdens de raadsvergadering was dat er in een week veel kan veranderen. De wethouder gaf na aandringen van D66 samen met PvdA en GroenLinks toe dat de kosten zeer waarschijnlijk gaan stijgen. Maar het amendement om hier gewoon nu al rekening mee te houden bij het Grondstoffenplan werd door het college ontraden en door een raadsmeerderheid verworpen.

Eerlijke politiek op zijn Lingewaards, eerlijk over de doelen maar de kosten verzwijgen we liever. Dat zien de inwoners later wel. Dat gaan we een “beetje” communiceren naar onze inwoners.

Vroem Vroem Dijk

Lingewaard is een gemeente tussen de rivieren. Onze prachtige gemeente wordt dan ook omringd door dijken. Die dijken worden veel gebruikt door wandelaars, fietsers, auto’s en motoren.

Met name in het recreatieseizoen is het op sommige moment file rijden op de dijken. Helaas levert dat ook de nodige gevaarlijke situaties op. 

Al in 2016 sprak de gemeenteraad van Lingewaard af dat er gewerkt moet worden aan passende maatregelen om de dijken veiliger te maken. Het motorenverbod is verworpen door de rechtbank en is dus niet de oplossing gebleken. Een knip op de dijken, een suggestie van D66, om doorgaand verkeer te remmen was ook geen optie.

Fietssuggestiestroken zijn een mooi alternatief om het verkeer wat af te remmen, om gebruikers van de dijk alerter te maken. Het college ging er op verzoek van de raad mee aan de slag.

Maar…. om technische redenen gaan we toch maar geen stroken aanbrengen. Waarom niet?

De weg wordt dan toch echt te smal om er volle vaart overheen te blijven scheuren. Een echt werkelijk onbegrijpelijk argument als je bedenkt wat het doel is van de fietssuggestiestroken, namelijk het smaller laten lijken van het wegdek! Eventueel kan dit worden meegenomen in de werkzaamheden voor de dijkverzwaringen vanaf 2022. Tot die tijd zijn fietsers, wandelaars kennelijk vogelvrij op de dijken.

Tijdens de Politieke Avond van 21 februari vroeg D66 Lingewaard expliciet aan de wethouder wat er nu gaat gebeuren om de veiligheid voor fietsers op de dijken te garanderen tot aan de dijkverzwaring van 2022. Het kan toch niet zo zijn dat fietsers tot die tijd van de dijk worden gereden in onze mooie gemeente? 

Het antwoord van Wethouder Sluiter (LBL) was helder: we gaan wachten op de dijkverzwaringen. Ook na aandringen om samen met de raad te zoeken naar tijdelijke oplossingen voor de veiligheid bleef de deur vanuit het college potdicht!

Het college van Lingewaard bekend dus opnieuw kleur als het gaat om schoon en duurzaam vervoer. Auto en motor krijgen voorrang, fietsers, voetgangers moeten maar aan de kant, 

vroem-vroem op de dijken. 

D66 wil dat het college zo snel mogelijk met voorstellen komt voor maatregelen die fietsen, voetgangers op de dijken beschermen en voorrang geven en die zorgen voor veilig genieten op de dijken van ons mooie Lingewaard.

Lingewaard is een gemeente tussen de rivieren. Onze prachtige gemeente wordt dan ook omringd door dijken. Die dijken hebben worden veel gebruikt door wandelaars, fietsers, auto’s en motoren.

Met name in het recreatieseizoen is het op sommige moment file rijden op de dijken. Helaas levert dat ook de nodige gevaarlijke situaties op. 

Al in 2016 sprak de gemeentraad van Lingewaard af dat er gewerkt moet worden aan passende maatregelen om de dijken veiliger te maken. Het motorenverbod is verworpen door de rechtbank en is dus niet de oplossing gebleken. Een knip op de dijken, een suggestie van D66, om doorgaand verkeer te remmen was ook geen optie.

Fietssuggestiestroken zijn een mooi alternatief om het verkeer wat af te remmen, om gebruikers van de dijk alerter te maken. Het college ging er op verzoek van de raad mee aan de slag.

Maar…. om technische redenen gaan we toch maar geen stroken aanbrengen. Waarom niet? De weg wordt dan toch echt te smal om er volle vaart overheen te blijven scheuren. Een echt werkelijk onbegrijpelijk argument als je bedenkt wat het doel is van de fietssuggestiestroken, namelijk het smaller laten lijken van het wegdek! Eventueel kan dit worden meegenomen in de werkzaamheden voor de dijkverzwaringen vanaf 2022. Tot die tijd zijn fietsers kennelijk vogelvrij op de dijken.

Tijdens de Politieke Avond van 21 februari vroeg D66 Lingewaard expliciet aan de wethouder wat er nu gaat gebeuren om de veiligheid voor fietsers op de dijken te garanderen tot aan de dijkverzwaring van 2022. Het kan toch niet zo zijn dat fietsers tot die tijd van de dijk worden gereden in onze mooie gemeente? Het antwoord van Wethouder Sluiter (LBL) was helder: we gaan wachten op de dijkverzwaringen. Ook na aandringen om samen met de raad te zoeken naar tijdelijke oplossingen voor de veiligheid bleef de deur vanuit het college potdicht!

Het college van Lingewaard bekend dus opnieuw kleur als het gaat om schoon en duurzaam vervoer. Auto en motor krijgen voorrang, fietsers moeten maar aan de kant, vroem-vroem op de dijken. 

D66 wil dat het college zo snel mogelijk met voorstellen komt voor maatregelen die fietsen op de dijken voorrang geven en die zorgen voor veilig genieten op de dijken van ons mooie Lingewaard.

Lees ook:

https://www.gelderlander.nl/lingewaard/geen-fietsstroken-op-de-dijkweg-tussen-huissen-en-lent~a39b4537/

Léon Dekkers 

D66 Lingewaard